ORANG MELAYU PASTI ISLAM: ANALISIS PERKEMBANGAN PERADABAN MELAYU

  • Rahyu Zami UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Keywords: Islam, Melayu, Peradaban, Akulturasi dan Asimilasi

Abstract

Tulisan ini berusaha menjelaskan bagaiamana Islam memberikan peranan yang besar dalam perkembangan peradaban di tanah Melayu. Walaupun sebelumnya dikawasan ini sudah berkembang suatu kebudayaan yang sangat kuat (Hindu-Budha) dan sudah cukup mengakar dan melahirkan berbagai macam budaya. Islam sebagai agama pengganti dan masuk setelah Hindu-Budha kemudian memberikan kemajuan yang lebih terhadap peradaban Melayu yang terasimilasi dan terakulturasi dengan budaya yang ada, akan tetapi tidak merusak kaidah inti dari agama Islam tersebut. Peradaban Islam meberikan kemajuan ke wilayah Melayu dalam bentuk aspek (social, politik, ekonomi dan keagamaan). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis dengan bentuk kajian kepustakaan. Dalam peneltian ini penulis akan menguraikan perkembangan istilah “Orang Melayu Pasti Islam”, dan berusaha menjabarkan masuk dan berkembangya Islam di tanah Melayu dan menjelaskan pengaruh dan kemajuan-kemajuan peradaban Melayu setelah Islam menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam peradaban Melayu.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad Syafrizal. (2015). Sejarah Islam Nusantara. Jurnal Islamuna Vol. 2 No. 2
Al Attas, Syed Muhammmad Naquib. (1984). Islam dalam Sejarah dan kebudayaan Melayu. Jakarta: Mizan
Bambang Sakti Atmojo. (2012). Tinggalan Arkeologi Islam Sebagai Bagian Perkembangan Sejarah Budaya Di Kalimantan.Jurnal Naditira Widya Vol. 6 No. 2.
Boehari, Sidi Ibrahim. (1981).Pengaruh Timbal Balik antara Pendidikan Islam dan Pergerakan Nasional di Minangkabau Jakarta: Gunung Tiga.
Beni Agusti Putra. (2016). Islam Dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Jurnal humanikaVol. 1, No. 2.
Choirul Fuad Yusuf. (2016). Kesultanan Nusantara dan Faham Keagamaan Moderat di Indonesia.Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 14, No. 2
De Graff dan Piglaud(1985).Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa Peralihan Dari Majapahit Ke Mataram.Jakarta: _______
Dian Imam Nurrahim dan Endah Sudarmilah. (2016). EduGame Sejarah Islam Masuk Indonesia.Jurnal PROtek Vol. 03 No. 2,
Ening Heniti. (2017).Islam dan Perkembangan Bahasa Melayu. Jurnal Lektur Keagamaan,Vol. 15, No. 1,
Evawarni, (2009).Hubungan Antar Suku Bangsa Di Kota Pangkal Pinang. (Pangkal Pinang: Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Tanjungpinang
Hamid FahmyZakrkasyi. (2015). Tamaddun Sebagai Konsep Peradaban Islam. Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah Vol 11
Herlina. (2014).Islam dan Pengaruhnya Terhadap Peradaban Melayu.TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam Volume XIV / No 2
Khairul Huda. (2016). Islam Melayu Dalam Pusaran Sejarah Sebuah Transformasi Kebudayaan Melayu Nusantara.TOLERANSI: Media Komunikasi umat Beragama Vol. 8, No. 1
Karim, M. Abdul. (2009).Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher
M. Dien Madjid. (2013). Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia. Jurnal Al-TurāṡVol. XIX No. 2,
Mohd. Koharuddin Mohd.Balwi (2005).Peradaban Melayu. Malaysia: UTM
Pulungan, J. Suyuthi. (2009).Sejarah Peradaban Islam Palembang: Grafindo Telindo Press
Rahayu Permana.__. Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia. [Internet]. Tersedia di: http://dinus.ac.id/repository/docs/ajar/SEJARAH-MASUKNYA-ISLAM-KE-INDONESIA.pdf
Roza, Ellya. (2016). Sejarah tamadun melayu Cet-1. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
Saifullah, (2010). Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara cet 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sativa. (2011). Arsitektur Islam Atau Arsitektur Islami?. Jurnal NALARs Volume 10 Nomor 1
Subroto, K. (2017). Negara-Negara Islam Di Kalimantan 1425-1905. Edisi 18 / Desember. Lembaga Kajian Syamina Bekerja Mencegah Kezhaliman
Sunanto, Musyrifah, (2012). Sejarah Peradaban Islam di Indonesia.Cet 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Suwardi dan Zulkarnain. (2010).Bahasa Melayu sebagai Lingua Franca, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Suwardi Muhammad Samin. (2015). Kerajaan Dan Kesultanan Dunia Melayu: Kausus Sumatera Dan Semenanjung Malaysia. Jurnal Criksetra, Volume 4, Nomor 7
Takari, Muhammad, dkk. (2014). Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya. Medan: USU Press.
Wahyudin. (2014). Merajut Dunia Islam Dunia Melayu : Sosok Orang Melayu Banjar Di Tanah Leluhur.Jurnal Toleransi: Media Komunikasi Umat Bergama, Vol.6, No.1
Yaacob, Intje (1951) Ibrahim. Nusa dan Bangsa _____________
Yatim, Badri. 2007, Sejarah Peradaban Islam ,Jakarta: Raja Grafindo Press.
Published
2019-04-30
Abstract views: 983 , PDF downloads: 357